فروشگاه و نمایشگاه چینی,لوستر,فروشگاه نوری تاکه ,علی الحسابی